Original Battery for 8300 / BATT-6010 / BT18433 / BT184342 / BT28433 / BT284342 / 89-1326-00-00 / CPH-515D (Single Pack)
OEM Battery For The Following
VTech Phone Models
3101
3211
6010
6030
6031
6032
6041
6042
6043
6044
6051
6052
6053
6113
6122
6151
6211
6221
6222
6226
6228
6311
6321
6322
CS6209
CS6219
CS6219-2
CS6219-3
CS6219-4
CS6229-2
CS6229-4
DS6101
DS6111
DS6121
DS6121-3
DS6121-4
DS6121-5
DS6151
DS6201
DS6211
DS6211-2
DS6221
DS6221-3
DS6301
DS6321-3
EMBARQ eGo
IP8300
IP8301
IP831
IS6110
LS6204
LS6245
TM3111
TM3111-2

$99.99

Original Battery for 8300 / BATT-6010 / BT18433 / BT184342 / BT28433 / BT284342 / 89-1326-00-00 / CPH-515D (Single Pack)
OEM Battery For The Following
VTech Phone Models
3101
3211
6010
6030
6031
6032
6041
6042
6043
6044
6051
6052
6053
6113
6122
6151
6211
6221
6222
6226
6228
6311
6321
6322
CS6209
CS6219
CS6219-2
CS6219-3
CS6219-4
CS6229-2
CS6229-4
DS6101
DS6111
DS6121
DS6121-3
DS6121-4
DS6121-5
DS6151
DS6201
DS6211
DS6211-2
DS6221
DS6221-3
DS6301
DS6321-3
EMBARQ eGo
IP8300
IP8301
IP831
IS6110
LS6204
LS6245
TM3111
TM3111-2
OEM Battery For The Following
VTech Battery Models
BATT-6010
BT18433
BT28433
BT184342
BT284342
89-1326-00-00
89-1330-01-00
CPH-515D
8300
BT8300
BT8000